korfbalvereniging KZ Danaïden Leiden

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Leidse Korfbalvereniging KZ Danaïden, gevestigd aan de Montgomerystraat 50 in Leiden.

In deze verklaring leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Vragen of opmerkingen over deze verklaring kunt u mailen naar secretariaat@kzdanaiden.nl.

In het overzicht hieronder staat welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom wij dat doen, hoe lang wij deze gegevens bewaren en welke personen of instanties buiten onze vereniging deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers buiten onze vereniging

Onderzoeken of u lid kunt worden.
Als u lid wordt: uitvoering lidmaatschapsovereenkomst.

Als u donateur wordt: uitvoering overeenkomst van donateurschap.

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Pasfoto*
• KNKV-relatiecode**

*Indien verplicht voor het digitale wedstrijdformulier.
**Geldt niet voor donateurs.

Voorbereiding en uitvoering overeenkomst.

Als u lid of donateur wordt: gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Als u geen lid wordt: zo kort mogelijk, maximaal drie maanden.

• Sportlink*/KNKV*

 

 

 

 

 

 

 

 

*Geldt niet voor donateurs.

Administratie

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Pasfoto*
• KNKV-relatiecode**
• Ouder/verzorger
• Bankgegevens
• Betaalgegevens

*Indien verplicht voor het digitale wedstrijdformulier.
**Geldt niet voor donateurs.

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot twee jaar daarna, daarna nog vijf jaar in de financiële administratie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Versturen digitale berichten.

• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer*

*Voor appberichten.

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als u aangemeld bent.

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren.

• IP-gegevens
• Accountgegevens
• E-mailadres

Gerechtvaardigd belang

• Websitebeheerder

Uitvoeren vrijwilligers-/ verenigingstaken door wie geen lid of donateur is.

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam

Uitvoering van de vrijwilligersovereenkomst of gerechtvaardigd belang.

Zolang de taak wordt verricht.

Publicatie van informatie over de competitie en de vereniging in het clubblad of de website.

• Voornaam
• Achternaam
• Team

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een re√ľnie of bijzondere gebeurtenis.

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Toestemming

Zolang de toestemming niet is ingetrokken.

Sportlink

Het onderhouden van contacten met leveranciers van producten of diensten

• Naam persoon of bedrijf
• Adres
• Postcode
• Vestigingsplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt KZ Danaïden uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die KZ Danaïden met u heeft, tenzij KZ Danaïden wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel hierboven ziet u een overzicht van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. KZ Danaïden heeft met deze ontvangers een verwerkersovereenkomst dat zij zorgvuldig omgaan met de verstrekte persoonsgegevens en alleen de gegevens krijgen die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen.

Gedurende de overeenkomst kunnen uw persoonsgegevens ter inzage worden gegeven aan leden of vrijwilligers van KZ Danaïden die deze gegevens nodig hebben om hun (vrijwilligers) taken binnen KZ Danaïden uit te voeren.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht KZ Danaïden te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U moet zich bij een dergelijk verzoek identificeren. Als u wenst dat uw gegevens verwijderd worden en KZ Danaïden kan aan dat verzoek voldoen, zal KZ Danaïden deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die deze gegevens van KZ Danaïden hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

KZ Danaïden treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Wie minderjarig is, wordt alleen geregistreerd met toestemming van een ouder of voogd.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van KZ Danaïden. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. KZ Danaïden raadt u aan om voor het gebruik van andere websites de betreffende cookie- en privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Beeldmateriaal en verslagen van wedstrijden en evenementen

KZ Danaïden publiceert op zijn website en op zijn social media kanalen beeldmateriaal (foto en video) en verslagen van wedstrijden, evenementen en andere activiteiten. Voor opnamen en verslagen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of social media kanalen wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen en zij worden hierover ook niet ingelicht. Wanneer KZ Danaïden beeldmateriaal gebruikt voor promotionele doeleinden vragen wij, met uitzondering van team- en actiefoto's, toestemming aan de personen die op desbetreffende foto staan.

Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen.

Wijziging van het privacy beleid

KZ Danaïden past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om het up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. KZ Danaïden raadt u aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal KZ Danaïden u via het clubblad en de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of KZ Danaïden wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via secretariaat@kzdanaiden.nl.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze versie van de privacyverklaring is geldig vanaf 10 februari 2020.(C)opyright 2010/2020 KZ Danaïden